Ik-ben-het-Licht

Ik ben…

Grace Advent, Spreuken Reageren

Ik bin it ljocht en do sjochst my net. Ik bin it paad en do folgest my net. Ik bin de wierheid en do leaust my net. Ik bin it libben en do sikest my net. Ik bin dyn Skepper en do kenst my net. Ik bin dyn freon en do beminst my net. Asto ├╗ngelokkich bist, ferwyt it my …

GraceIk ben…